JAK WYGLĄDA TERAPIA W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

Zajęcia prowadzi logopeda - Pani Agnieszka Zimnoch we wtorki, w środy oraz czwartki.
Zabawy organizowane są w oparciu o program własny Pani Agnieszki "Spróbujmy mówić ładnie".

Wady wymowy powodują szereg problemów w komunikacji, co ma negatywne znaczenie dla funkcjonowania dziecka w społeczeństwie. Terapia logopedyczna ma więc niwelować wszelkie nieprawidłowości językowe, a tym samym pomóc dziecku w integracji z rówieśnikami. W większości sytuacji same ćwiczenia z logopedą to za mało, aby pobudzić u dziecka prawidłowy rozwój mowy. Konieczne jest regularne kontynuowanie ćwiczeń logopedycznych również w domu. Wówczas następuje utrwalanie i rozwój umiejętności, które dziecko nabyło podczas pracy z logopedą. Dziecko uczy się mowy przede wszystkim w naturalnych sytuacjach, podczas wykonywania codziennych czynności, obserwacji otoczenia i nawiązywania kontaktu z innymi osobami. Podstawą sukcesu jest zatem postawa rodzica wobec terapii dziecka, rozumienie jej celu, kontakt z terapeutą, a także kontynuacja ćwiczeń w domu.

Jakie są cele prowadzonych zajęć?
usprawnianie funkcji warunkujących prawidłowy przebieg nauki mowy i mówienia;
stymulowanie procesu nabywania kompetencji i językowych;
usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej;
pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem i rozumieniem mowy;
prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę.

LISTOPAD

 

Dziecko z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania słuchowego (CAPD).

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (auditory processing disorder – APD), znane również jako centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (central auditory processing disorder – CAPD), jest to problem, który wpływa na słuch około 5% dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.

Szacuje się też, że co najmniej połowa dzieci z rozpoznanymi trudnościami w uczeniu się, dysleksją, zespołem zaburzeń uwagi i zachowania, ma również problemy z APD/CAPD. Dzieci z tą chorobą nie są w stanie przetwarzać tego, co słyszą w ten sam sposób jak ich rówieśnicy. Występują u nich problemy ze słyszeniem części dźwięków, mimo prawidłowego słuchu fizycznego, spowodowane przez uszkodzenie centralnej – nerwowej – części układu słuchowego. Zaburzenie występuje jedynie na poziomie przetwarzania bodźców słuchowych, bowiem mózg dziecka nie potrafi rozpoznawać i interpretować dźwięków, zwłaszcza mowy. To niezwykle istotna informacja dla rodziców!
Kłopoty z rozumieniem mowy

Dzieci z CAPD mogą słyszeć normalnie i rozpoznawać pojedyncze dźwięki w bardzo cichym otoczeniu. Problem pojawia się zazwyczaj wtedy, gdy różnice pomiędzy dźwiękami w słowach, nawet wypowiadanych głośno i wyraźnie, są niewielkie. Często zdarza się to w pomieszczeniach, miejscach, w których panuje hałas, na przykład na placu zabaw, podczas imprez sportowych, w szkolnej stołówce. Gdy mowa nie jest kierowana bezpośrednio do nich, mogą jej nie rozumieć. Podobnie z pytaniami i poleceniami – często nieprawidłowo reagują na nie, zwłaszcza, gdy są długie i skomplikowane. Objawy centralnych zaburzeń słuchu mogą wahać się od łagodnych do ciężkich, przybierając różne formy.

Podejrzenia zaburzeń

Jeśli podejrzewasz, że twoje dziecko cierpi na Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego, zadaj sobie następujące pytania:

Czy dziecko łatwo się rozprasza i wyraźnie przeszkadzają mu głośne lub nagłe hałasy?
Czy wykazuje nadwrażliwość na dźwięki, a hałaśliwe otoczenie denerwuje je
Czy jego zachowanie i reakcje znacząco poprawiają się w cichszym otoczeniu?
Czy twoje dziecko ma trudności w wypełnianiu poleceń, nawet bardzo prostych i wielokrotnie powtarzanych?
Czy ma trudności w czytaniu, ortografii, nauce języka obcego?
Czy ustnie podawane zadania matematyczne są trudne dla dziecka?
Czy obserwujesz, że twoje dziecko jest słabo zorganizowane i zapominalskie?
Czy w rozmowie ma ono problemy z podążaniem za myślą drugiej osoby?
Inne częste objawy, to przede wszystkim:

opóźniony rozwój mowy,
zaburzenia intonacji i głosu, które mogą przybrać formę mowy wolnej i cichej, bądź bardzo szybkiej i głośnej,
zmęczenie po przebywaniu w hałaśliwym miejscu,
częste, silne bóle głowy,
zaburzona umiejętność skupienia i koncentracja uwagi,
nadmierne zwracanie uwagi na nieistotne, rozpraszające bodźce słuchowe,
trudności z zapamiętaniem i powtarzaniem usłyszanej informacji, sekwencji dźwięków, trudności z uczeniem się na pamięć i zapamiętywaniem (na przykład imion, dni tygodnia),
pismo o charakterze dysgraficznym,
trudności w czytaniu, polegające na niewłaściwym łączeniu głosek w sylaby, a potem w wyrazy oraz myleniem podobnie brzmiących głosek jak p/b, w/f (co dodatkowo odzwierciedla się w błędnym zapisie)
błędy ortograficzne w piśmie, ale zazwyczaj typu słuchowego,
skupianie uwagi na głosie mówiącego, a nie na słyszanych treściach,
trudności z dobrym słyszeniem w szumie,
brak płynności w wypowiedzi.

pdf
plik pdf - 15.6 MB

Zachęcam do lektury

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach