Zadania psychologa dziecięcego w naszym przedszkolu

Psycholog w naszym przedszkolu zajmuje się przede wszystkim wspieraniem wszechstronnego rozwoju dzieci. Dzięki obserwacji w grupie rówieśniczej oraz prowadzeniu badań diagnostycznych potrafi rozpoznać potencjalne możliwości
i indywidualne potrzeby naszych dzieci. Poprzez organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest w stanie minimalizować skutki zaburzeń rozwojowych i rozwijać ich możliwości psychofizyczne. Jest w stałym kontakcie z nauczycielami i specjalistami (logopedą, pedagogiem specjalnym, oligofrenopedagogiem) co pozwala ujednolicić działania wspierające dzieci.
Zakres pomocy psychologicznej:
• zajęcia indywidualne - ogólnorozwojowe
• zajęcia grupowe – rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych dziecka
• zajęcia rewalidacyjne
• indywidualne konsultacje dla rodziców – omawianie zachowań dziecka w przedszkolu, wyników badań diagnostycznych, efektów podejmowanych działań terapeutycznych, udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w domu oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
• trening umiejętności społecznych (TUS)
• zajęcia adaptacyjne
• zajęcia integracyjne
• zajęcia wspomagające nabywanie umiejętności związanych z gotowością szkolną
• zajęcia rozwijające zdolności dla dzieci wybitnie uzdolnionych

Realizację udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszym przedszkolu reguluje rozporządzenie:
https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=4384

Monika Machulik- psycholog
Zajęcia i konsultacje dla rodziców -piatki od 8:15 do 14:15

pdf
plik pdf - 593.1 KB

Zachęcamy rodziców do zapoznania się z treścią artykułu

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach